Droga wojewódzka nr 239 Gródek

 

    • NAZWA INWESTYCJI:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do

km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci

(elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz

wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek,gmina Drzycim."

 

 

 • ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa,

 

 • OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

- rozpoczęcie projektu: 06.2012 r.

- zakończenie projektu: 08.2013 r.

 

 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

 

- dofinansowanie ze środków unijnych: 4 117 406,48 zł

- wkład własny: 726 601,15 zł

- całkowita wartość projektu: 4 844 007,63 zł

 • CEL PROJEKTU:
 • Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym w szczególności powiatu świeckiego i gminy Drzycim poprzez poprawę stanu drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie  zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu oraz konkurencyjność gospodarczą obszaru Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 • Cele szczegółowe projektu:

 

 • rozwój gospodarczy i społeczny Województwa, w tym w szczególności powiatu świeckiego i gminy Drzycim,

 • skrócenie czasu podróży użytkowników drogi,

 • poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw

 • poprawa komfortu podróżowania,

 • zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

 • zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów,

 • poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

 • PRZEBIEG I ZAKRES PRAC:

 • Prace przygotowawcze

 • Realizacja odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy

 • Roboty budowlane obejmujące:

- wydzielenie nowego pasa drogowego,

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,

- budowę chodników i ścieżki rowerowej,

- budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej w postaci kanalizacji deszczowej,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę skrzyżowań,

- budowę zatok autobusowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę skrzyżowań istniejących dróg innej kategorii,

- przebudowę istniejących sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, wod.-kan.)

kolidujących z projektowanym układem drogowym.

- wycinkę drzew, krzewów i lasów kolidujących z projektowanym układem drogowym i

urządzenie zieleni.

 

 

 

dsc_0512dsc_0513

 

 

RPO W KP