Kanały technologiczne
Informacja nt. planowanych do rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal i nr 270 Brześć Kujawski – Koło.

W myśl art. 62. ustawy o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym. Zgodnie z art. 39 ust. 6a najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu  na realizacje inwestycji drogowej albo o pozwoleniu na budowę drogi, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem  kanału technologicznego. Zarządca drogi zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE , który zamieszcza na swojej stronie internetowej zawiadomienie o tej inwestycji (www.uke.gov.pl w zakładce Megaustawa) w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym kompletnych informacji o planowanej budowie lub przebudowie drogi.

 

Pikietaż oraz lokalizacja dróg wojewódzkich 269 i 270.

 

Lp. nr drogi
przebieg drogi
pikietaż długość [km]
1 269 Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal
12+170 - 28+898, 33+622 - 59+194
42,300
2 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - granica województwa
0+000 - 29+023 29,023

 

Parametry techniczne dla dróg planowanych do rozbudowy:

Droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo – Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń – Kowal, z wyłączeniem skrzyżowania z droga krajowa nr 1 oraz wiaduktu nad autostradą:

Długość odcinka 42,3km,

Klasa drogi Z,

Standard techniczny III,

Podwyższenie nośności do 100kN/oś (wg standardu 80kN/oś),

Szerokość jezdni 6,0m,

Kanalizacja deszczowa w przekroju ulicznym,

Zatoki autobusowe przy przystankach,

Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Chodecz – Choceń – Kowal o szer. 2,0m,

Miejsce do ważenia pojazdów, na odcinku Chodecz – Choceń,

Miejsce do monitoringu pojazdów,

Kanał technologiczny na całym odcinku,

Stacja pogodowa,

Skrzyżowania z drogami powiatowymi skanalizowane wraz z oświetleniem,

Elementy brd, wg potrzeb.

 

Droga wojewódzka nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło, z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 62:

Długość odcinka 29,0 km,

Klasa drogi G,

Standard techniczny I,

Nośność 100kN/oś,

Szerokość jezdni 7,0m+2x0,5m opaska bitumiczna,

Kanalizacja deszczowa w przekroju ulicznym,

Zatoki autobusowe przy przystankach,

Ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku o szer. 2,5m,

Miejsce do ważenia pojazdów,

Miejsce do monitoringu pojazdów,

Kanał technologiczny na całym odcinku,

Stacja pogodowa,

Skrzyżowania z drogami powiatowymi skanalizowane wraz z oświetleniem,

Elementy brd, wg potrzeb,

Obejścia miejscowości: Lubraniec i Izbica Kujawska (do drogi wojewódzkiej nr 269).

 

Ponadto ZDW proponuje ujęcie w dokumentacji połączenie drogi wojewódzkiej z droga krajową nr 62 (dł. około 1 km) na wlocie do Brześcia Kujawskiego, co pozwoliłoby przenieść ruch w relacji Radziejów (dr. krajowa nr 62) – Kowal (droga woj. Nr 265) poza centrum Brześcia Kujawskiego.

 

droga 269 i 270

 

RPO W KP